مدیر گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

دکتر محبی

 

دکتر سیمین زهرا محبی، متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی - استاد