اعضای هیات علمی

 

1

دکتر محمدرضا خامی

دانشیار

2

دکتر احمد جعفری

دانشیار

3

دکتر رضا یزدانی

دانشیار

4

دکتر افسانه پاکدامن

دانشیار

5

دکتر سیمین زهرا محبی

دانشیار

6

دکتر سمانه رازقی

استادیار

7

دکتر حسین حصاری

استادیار

8

دکتر کتایون سرگران

استادیار

9    دکتر احمدرضا شمشیری  استادیار
10 دکتر مهدیا غلامی استادیار