ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر احمد جعفری قوام آبادی دانشیار
۲ دکتر محمدرضا خامی استاد
۳ دکتر افسانه پاکدامن دانشیار
۴ دکتر سیمین زهرا محبی دانشیار (مدیر گروه)
۵ دکتر رضا یزدانی  دانشیار
 ۶ دکتر سمانه رازقی  استادیار
 ۷ دکتر حسین حصاری استادیار
 ۸ دکتر کتایون سرگران استادیار
 ۹ دکتر مهدیا غلامی استادیار
۱۰ دکتر احمدرضا شمشیری استادیار
۱۱ دکتر هدی بهرامیان متعهد خدمت
۱۲ پروفسور هیکی مورتوما Visiting Professor