مشخصات گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

مدیر گروه: دکتر رضا یزدانی

معاون گروه: دکتر سیمین زهرا محبی

سرپرست تخصصی: دکتر کتایون سرگران

تعداد اعضای هیات علمی: 9 نفر
محل استقرار در دانشکده: طبقه اول ساختمان اداری
سال تاسیس گروه:
زمان ارائه خدمات: