مشخصات گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

مدیر گروه: دکتر سیمین زهرا محبی

معاون گروه: دکتر سیمین زهرا محبی

سرپرست تخصصی: دکتر کتایون سرگران

محل استقرار در دانشکده: طبقه اول ساختمان اداری

سال تأسیس گروه: 

زمان ارائه خدمات: