مدیر گروه:دکتر مهرداد پنج نوش، متخصص رادیولوژی دهان، استادیار