مدیر گروه: دکتر داریوش گودرزی پور

معاون گروه: دکتر یاسمن مهم کار خیر اندیش

سرپرست تخصصی گروه: دکتر حوریه باشی زاده فخار

تعداد اعضای هیات علمی : 6 نفر

سال تاسیس: 1360

محل استقرار دردانشکده: همکف _غربی

زمان ارائه خدمات: 12_30/8 30/15_13

شماره تلفن پذیرش: 88351154