پرسنل

 ۱  فاطمه معینی جزنی  جمعدار- مدیر داخلی- مسئول امور دفتری و بایگانی
 ۲  اعظم حمزه ای  متصدی امور دفتری و بایگانی
 ۳  نسرین بیده  مسئول انتشارات
 ۴  فریبا سردار  پرستار دندانپزشکی
۵   حمیده جانی پور  دستیار شرکتی
۶   سپیده بیاتی  پرستار دندانپزشکی
 ۷  مهناز حاج عباسی  پرستار دندانپزشکی
 ۸  نیلوفر شکر الهی  پرستار دندانپزشکی
 ۹  رویا سلمان زاده  مددکار
 ۱۰  یگانه حسینی  نیروی طرح
 ۱۱  زهرا  اشرفی  پرستار
 ۱۲  رزیتا رحمانپور  فیزیوتراپ
 ۱۳  مهسا رجبی  مسئول امور دفتری
 ۱۴  سمانه توکلی  دستیار شرکتی
 ۱۵  منیر امیدی  پرستار دندانپزشکی
 ۱۶  منیره عشقی  پرستار دندانپزشکی
 ۱۷ عاطفه خرم روز   پرستار دندانپزشکی
 ۱۸  میلاد کاظم زاده  کارشناس امور دفتری
 ۱۹  کاظم سرحدی  خدمات
 ۲۰  سجاد حسینی  خدمات
 ۲۱  اسماعیل عبدی خدمات