مدیر گروه آموزشی پروتزهای دندانی

دکتر جلالی

 

دکتر حمید جلالی، متخصص پروتزهای دندانی - استادیار