مدیر گروه:خانم دکتر حکیمه سیادت متخصص پروتزهای دندان، استاد