استاد

دکتر اکبر فاضل نجف آبادی

1

دانشیار

دکتر مریم معماریان

2

استاد

دکتر عباس منزوی

3

دانشیار

دکتر فریده گرامی پناه

4

دانشیار

دکتر سوسن میرمحمدرضایی

5

استاد

دکتر حکیمه سیادت

6

دانشیار

دکتر حسن درریز

7

دانشیار

دکتر سکینه نیکزاد

9

دانشیار

دکتر لیلا صدیق پور

10

دانشیار

دکتر عباس آذری

11

دانشیار

دکتر مرضیه علی خاصی

12

دانشیار

دکتر ابوالحسن ابوالحسنی

13

استادیار

دکتر حسینعلی ماهگلی

14

استادیار

دکتر مجید صاحبی

15

استادیار

دکتر محمدرضا حاجی محمودی

16

استادیار

دکتر سیمیندخت زراتی

17

استادیار

دکتر حبیب حاج میر آقا

18

دانشیار

دکتر سعید نوکار

19

استادیار

دکتر حمید جلالی

20

استادیار

دکتر محمود کاظمی

21

استادیار

دکتر مهران بهرامی

22

استادیار

دکتر احمد روحانیان

23

استادیار

دکتر سمیه ذیقمی

24

استادیار دکتر اعظم سادات مصطفوی 25