مدیر گروه: دکتر حکیمه سیادت

معاون گروه:  دکتر مجید صاحبی

سرپرست تخصصی گروه: دکتر مرضیه علی خاصی

تعداد اعضای هیات علمی:24

سال تاسیس: _

محل استقرار در دانشکده: طبقه دوم شرقی،غربی

زمان ارائه خدمات:12_30/8   30/15_13

شماره تلفن پذیرش: 88351164