مدیر گروه: دکتر حمید جلالی

سرپرست تخصصی گروه: دکتر فریده گرامی پناه

 معاون گروه:  دکتر صفورا قدسی

تعداد اعضای هیات علمی:24

سال تاسیس: _

محل استقرار در دانشکده: طبقه دوم شرقی،غربی

زمان ارائه خدمات: ۹-۱۲ و ۱۳-۱۵:۳۰

شماره تلفن پذیرش: ۸۸۳۵۱۱۶۴ و ۸۸۳۵۱۱۶۵
 


تاریخ بروزرسانی : ۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۴