تعریف گروهتعریف گروه


پروتزهای دندانی علم جایگزینی دندانها و انساج از دست رفته دهان و گاه سر و صورت جهت بازسازی ظاهر و عملکرد فرد ودر جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار می باشد. گروه پروتزهای دندانی دارای 3 رسالت اصلی می باشدکه عبارتند از :
الف) آموزشی ب) پژوهشی ج)درمانی
الف) آموزش : این گروه علاوه بر اموزش دانشجویان دوره دکتری عمومی و دانشجویان تخصصی ( رزیدنت ها) عهده دار آموزش دروس وابسته به سایر رشته ها ی تخصصی و آموزشکده کاردانی و کارشناسی پروتزهای دندانی را نیز می باشد.
ب) پژوهش : این گروه در امر راهنمائی پایان نامه های دوره دکتری عمومی و تخصصی و تحقیقات بسیار فعال بوده و همکاران یعنوان نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده ، مشاوره در امر پایان نامه ها ی تحقیقی سایر گروه ها و موسسات علمی کشور را نیز عهده دار می باشد.
ج) درمان : این گروه عهده دار آموزش عملی دانشجویان دوره دکتری و پس از دکتری، پروتزهای دندانی و سایر گروه ها تحت عنوان پروتز کامل ، پروتز پارسیل ، پروتز های فک و صورت ، درمان ناهنجاری های مفصل گیجگاهی فکی ( TMJ) ، درمان های متکی بر ایمپلنت ثابت می باشد.