تعریف گروه


تعریف گروه
پروتزهای دندانی علم جایگزینی دندانها و انساج از دست رفته دهان و گاه سر و صورت جهت بازسازی ظاهر و عملکرد فرد ودر جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار می باشد. گروه پروتزهای دندانی دارای ۳ رسالت اصلی می باشدکه عبارتند از: الف) آموزشی،  ب) پژوهشی، . ج)درمانی

الف) آموزش: این گروه علاوه بر اموزش دانشجویان دوره دکترای عمومی و دانشجویان تخصصی ( رزیدنت ها) عهده دار آموزش دروس وابسته به سایر رشته ها ی تخصصی و آموزشکده پروتزهای دندانی نیز می باشد.

Ø    در دوره عمومی دانشجویان دندانپزشکی در بخش پروتز:

·      تعداد ۸ واحد در حوزه پروتز کامل میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای کامل (۲ واحد کارگاهی) ترم۵

 پروتز کامل نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۶

درمان بیماران با بی دندانی کامل (۱ واحد نظری) ترم ۸

کامل عملی ۱ و کامل عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد عملی) ترم ۶ و ۹

·      تعداد ۷ واحد در حوزه پروتز پارسیل میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای پارسیل (۱ واحد کارگاهی) ترم ۵

پروتز پارسیل نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۷

پروتز پیشرفته نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۱۰

پارسیل عملی ۱ و پارسیل عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد عملی) ترم ۷ و ۱۰

·     تعداد ۸ واحد در حوزه پروتز ثابت میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای ثابت (۲ واحد کارگاهی) ترم ۸

پروتز ثابت نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۹

پروتز پیشرفته نظری ۲ (۱ واحد نظری) ترم ۱۰

ثابت عملی ۱ و ثابت عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد) ترم ۹ و ۱۰

·      و تعداد ۱۶ واحد دروس مرتبط با پروتز دارند که همه یا بخشی از آن را در بخش پروتز می گذرانند و عبارتند از:

مرفولوژی (۲ واحد کارگاهی) ترم ۴

پروتز پیشرفته عملی (۲ واحد عملی) ترم ۱۲

ایمپلنت (۱ واحد نظری) ترم ۱۱

ایمپلنت عملی (۲ واحد عملی) ترم ۱۲

دندانپزشکی تشخیصی ۷ (۱ واحد کارگاهی) ترم ۱۲

درمان جامع ۱ و درمان جامع ۲ (هر کدام ۲ واحد کارورزی) ترم ۱۱ و ۱۲

اخلاق پزشکی- تعهد حرفه ای و قانون (۱ واحد کارگاهی) ترم ۷

روانشناسی و مهارتهای ارتباطی (۲ واحد نظری) ترم ۵

کنترل عفونت (۱ واحد کارگاهی) ترم ۵

Ø    در دوره تخصصی پروتز که به صورت دوره ای ۳ ساله و ۶ ترم نیم ساله ارائه می گردد، دانشجویان (دستیاران تخصصی) ملزم به گذراندن ۱۱۱.۵ واحد در قالب واحدهای درسی زیر هستند:

·      تعداد ۱۲ واحد علوم پایه که در قالب علوم پایه مشترک (۹.۵ واحد) و علوم پایه اختصاصی (۲.۵ واحد) ارائه می شود:

o      واحدهای مشترک: آموزش پزشکی، روش تحقیق، فوتوگرافی، حاکمیت بالینی، فوریتهای پزشکی، قوانین پزشکی، کنترل عفونت

o      واحدهای اختصاصی: پاتولوژی، آناتومی، ایمونولوژی، فارماکولوژی

·      تعداد ۲ واحد علوم وابسته شامل رادیولوژی و سمینار بین بخشی

·      و تعداد ۹۸.۵ واحد دروس تخصصی رشته پروتز در حوزه تئوری و عملی

 

ب) پژوهش: این گروه در امر راهنمائی پایان نامه های دوره دکتری عمومی و تخصصی و تحقیقات بسیار فعال بوده و علاوه بر این همکاران به عنوان نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده، مشاوره در امر پایان نامه ها ی تحقیقی سایر گروه ها و موسسات علمی کشور را نیز عهده دار می باشد.


ج) درمان : این گروه عهده دار آموزش عملی دانشجویان دوره دکترای عمومی و تخصصی در حوزه پروتزهای دندانی (پروتز کامل، پروتز پارسیل، پروتز های فک و صورت، و پروتز ثابت)، درمان ناهنجاری های مفصل گیجگاهی فکی ( TMJ)، و درمان های متکی بر ایمپلنت ثابت و متحرک می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۱:۵۶