پرسنل

منشی گروه: خانم میرزایی
پذیرش : آقای هدایت پناه
خدمات بخش: آقای یاری و نورانی
نرس اتاق استریل و جمعدار بخش: خانم هدشیانپور
نرس اتاق استریل: خانم عزتی و خانم وکیلی
نرس اتاق تخصصی (جراحی) و همکاری با اتاق استریل :خانم علیخانی و خانم آقایی
بهداشتکار دهان و دندان در اتاق تخصصی و همکاری با اتاق استریل :خانم میرشفیعی