مشخصات گروه آموزشی پریودانتیکس

مدیر گروه: دکتر افشین خورسند

معاون گروه: دکتر حوری اصل روستا

سرپرست تخصصی گروه: دکتر سیامک یعقوبی

تعداد اعضای هیات علمی: 12 نفر

سال تاسیس: 1335

محل استقرار در دانشکده: طبقه سوم شرقی

زمان ارائه خدمات: 8 لغایت 16

زمان ارائه خدمات طرح درمان جامع: 16-13