ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر زینب کدخدا دانشیار
۲ دکتر مژگان پاک نژاد استاد (معاون بین الملل گروه)
۳ دکتر امیررضا رکن استاد (رئیس دانشکده)
۴ دکتر سید حسین محسنی صالحی منفرد استادیار
۵ دکتر افشین خورسند استاد (مدیر گروه)
 ۶ دکتر سیامک یعقوبی دانشیار (سرپرست تخصصی)
 ۷ دکتر ندا مسلمی دانشیار
 ۸ دکتر امیرعلیرضا رسولی قهرودی دانشیار
 ۹ دکتر سولماز اکبری استادیار
۱۰ دکتر حوری اصل روستا استادیار (معاون گروه)
۱۱ دکتر سیده نینا روزمه استادیار