استادیار

دکتر مهوش موسوی جزی

1

دانشیار

دکتر امیر رضا رکن

2

استاد

دکتر یدالله سلیمانی شایسته

3

دانشیار

دکتر زینب کدخدا

4

دانشیار

دکتر مژگان پاک نژاد

5

دانشیار

دکتر افشین خورسند

6

استادیار

دکتر سید حسین محسنی صالحی فرد

7

استادیار

دکتر سیامک یعقوبی

8

استادیار

دکتر ندا مسلمی

9

استادیار

دکتر امیر علیرضا رسولی قهرودی

10