اعضای هیئت علمی گروه آموزشی پریودانتیکس

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر زینب کدخدا دانشیار
۲ دکتر مژگان پاک نژاد استاد (معاون بین‌الملل گروه)
۳ دکتر امیررضا رکن استاد (رئیس دانشکده)
۴ دکتر سید حسین محسنی صالحی منفرد استادیار
۵ دکتر افشین خورسند استاد (مدیر گروه)
۶ دکتر سیامک یعقوبی دانشیار (سرپرست تخصصی گروه)
۷ دکتر ندا مسلمی دانشیار
۸
دکتر سولماز اکبری دانشیار (معاون پژوهشی گروه)
۹
دکتر حوری اصل روستا استادیار (معاون آموزشی گروه)
۱۰
دکتر مینا طاهری استادیار
۱۱
 دکتر فرناز کوهستانی استادیار
۱۲ دکتر نگار کانونی ثابت  استادیار