مشخصات گروه آموزشی پریودانتیکس

مدیر گروه: دکتر مهوش موسوی جزی

معاون گروه: دکتر سیامک یعقوبی

سرپرست تخصصی گروه: دکتر افشین خورسند

تعداد اعضای هیات علمی: 12 نفر

تعداد پرسنل: 7 نفر

سال تاسیس: 1335

محل استقرار در دانشکده: طبقه سوم شرقی

زمان ارائه خدمات: 16-08

زمان ارائه خدمات طرح درمان جامع: 16-13