مشخصات مدیر گروه ارتدونسی

دکتر صفار

دکتر عاطفه صفار شاهرودی، متخصص ارتدونسی - دانشیار