مشخصات گروه آموزشی ارتودانتیکس

مدیر گروه: دکتر عاطفه صفار شاهرودی

معاون گروه: دکتر محمدعلی کشواد

سرپرست تخصصی گروه: دکترحنانه قدیریان

تعداد اعضای هیات علمی: 12 نفر

سال تاسیس: 1345

محل استقرار در دانشکده: طبقه اول غربی

زمان ارائه خدمات: 8:30 لغایت 12

شماره تلفن پذیرش: 42794115