اعضای هیئت علمی گروه آموزشی اندودانتیکس

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر محمدصادق احمدآخوندی  استاد
۲ دکتر طاهره حسین زاده نیک استاد (سرپرست تخصصی گروه)
۳
دکتر احمد سوداگر استاد
۴
دکتر الهیار گرامی استاد (مدیر گروه)
۵
دکتر سیدامیرحسین میرهاشمی  دانشیار
۶
دکتر سروین سرمدی استادیار
۷
دکتر حنانه قدیریان استادیار (معاون آموزشی گروه)
۸
دکتر بهراد تنباکوچی استادیار (معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل)
۹
دکتر سپیده عرب دانشیار (معاون بین‌الملل گروه)
۱۰
دکتر عاطفه صفارشاهرودی استادیار (معاون پژوهشی گروه)
 ۱۱ دکتر سهراب آصفی   استادیار (رئیس بخش ارتودانتیکس پردیس بین الملل)