مدیرگروه: دکتر فرزانه آقا حسینی، متخصص بیماری های دهان فک و صورت، استاد