دکتر پورشهیدی

 

دکتر سارا پورشهیدی، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت - دانشیار