اعضای هیئت علمی گروه آموزشی بیماری‌های دهان، فک و صورت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر فرزانه آقاحسینی استاد
۲ دکتر آرش منصوریان  دانشیار (معاون اداری و مالی دانشکده و سرپرست تخصصی گروه)
۳ دکتر شمس الملوک نجفی  دانشیار
۴ دکتر شیوا شیرازیان استادیار (مسئول EDO دانشکده)
۵ دکتر سارا پورشهیدی دانشیار (مدیر گروه)
 ۶ دکتر نرگس قلی زاده دانشیار
 ۷ دکتر مهدیه السادات موسوی دانشیار
 ۸ دکتر نفیسه شیخ بهائی استادیار (معاون آموزشی گروه)
 ۹ دکتر ارغوان تنکابنی استادیار (معاون بین الملل گروه)
۱۰ دکتر سهیلا مانی فر استادیار
۱۱ دکتر  مریم کوپائی استادیار (معاون پژوهشی گروه)
۱۲  دکتر مینا خیام زاده  استادیار (رئیس بخش بیماری‌های دهان، فک و صورت پردیس بین الملل)