اعضای هیئت علمی گروه آموزشی بیماری‌های دهان، فک و صورت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر آرش منصوریان  استاد (معاون اداری و مالی دانشکده)
۲
دکتر شمس الملوک نجفی  دانشیار (مدیر گروه)
۳
دکتر شیوا شیرازیان استادیار (مسئول EDO دانشکده)
۴  دکتر سارا پورشهیدی دانشیار (معاون آموزشی دندانپزشکی عمومی دانشکده)
۵
دکتر نرگس قلی زاده دانشیار (معاون پژوهشی گروه)
 ۶
دکتر مهدیه السادات موسوی دانشیار (سرپرست تخصصی گروه)
 ۷
دکتر نفیسه شیخ بهائی استادیار (معاون آموزشی گروه)
 ۸
دکتر ارغوان تنکابنی استادیار
 ۹
دکتر سهیلا مانی فر استادیار
۱۰
دکتر  مریم کوپائی استادیار (معاون بین الملل گروه)
۱۱
 دکتر مینا خیام زاده  استادیار (رئیس بخش بیماری‌های دهان، فک و صورت پردیس بین الملل)
۱۲ دکتر پریسا پیروزمند  استادیار پردیس بین الملل