دانشیار دکتر آرش منصوریان (مدیر گروه)
1
 استاد دکتر فرزانه آقاحسینی 2
استاد  (بازنشسته)دکتر مهناز صاحب جمعی 3
دانشیار دکتر سارا پورشهیدی 4
دانشیار دکتر شیوا شیرازیان

5

دانشیار دکتر نرگس قلیزاده
6
استادیار دکتر مهدیه السادات موسوی 7
استادیار دکتر سهیلا مانی فر
8
استادیار دکتر مریم کوپائی
9
دانشیار دکتر شمس الملوک نجفی
10