مشخصات مدیر گروه Ph.D مواد دندانی

مشخصات مدیر گروه Ph.D مواد دندانی

دکتر تبسم هوشمند- دانشیار
دارای مقاله خارجی و داخلی ، پایان نامه تخصصی و عمومی
زمینه های تحقیقاتی :مهندسی بافت و سلول های بنیادین – رهایش دارو- نانو مواد –رزین کامپوزیت های دندانی و باندینگ ها و ...