تعریف مواد دندانی


تعریف رشته دکتری تخصصی (Ph.D) مواد دندانی (Dental Biomaterials)


علم مواد دندانی یکی از علوم پایه در دندانپزشکی است و به عنوان یک شاخه مهم در ساخت و ارزیابی مواد دندانپزشکی دارای جایگاه ویژه ای در اکثر کشورهای جهان می باشد. انواع فلزات و آلیاژها، سمان ها، ترکیبات گچ و مواد قالب گیری، پلیمرها، کامپوزیت ها، انواع رزین ها، سرامیک و چینی، مواد پر کننده ریشه، در دندانپزشکی استفاده می شود.
تمام مواد دندانی که در دندانپزشکی مصرف می شود از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد. از یک سو با انجام آزمایشات دقیق، خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی تحت بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد و از سوی دیگر بررسی های جامع فیزیولوژیکی و بیولوژیکی صورت می گیرد تا زیست سازگاری و عوارض بیولوژیک مواد تعیین گردد. اگرچه تکنیک های کاربردی دندانپزشکی کلینیکی نیز بر پایه علومی چون فیزیک، شیمی، زیست شناسی و علوم مهندسی استوار است اما استفاده از مواد دندانی در دهان انسان جز با تکیه بر مطالعات فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، آسیب شناسی و نیز بررسی خواص فیزیکی – مکانیکی و شیمیایی امکان پذیر نیست.
دوره دکتری تخصصی مواد دندانی (Dental Biomaterials) یکی از دوره های تخصصی برای دریافت درجه دکتری تخصصی (Ph.D) مواد دندانی است و جهت گیری صریح و مؤکد آن بر شناخت علمی – کاربردی و چگونگی ساخت و استفاده از زیست مواد دندانی در دندانپزشکی است.