فرایندهای رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

ردیف

فرآیندهای گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

۱  فرایند  CBCT
  فرایند پری آپیکال 
   فرایند خارج دهانی