فرایندهای گروه جراحی دهان، فک و صورت

 

ردیف

فرآیندهای گروه جراحی دهان، فک و صورت

۱ پذیرش بیمار در بخش جراحی 
۲ آموزش واحد های نظری جراحی۴