استاد

دکتر حمید محمود هاشمی

1

دانشیار

دکتر حسن حسینی تودشکی

2

استاد

دکتر محمد بیات

3

استادیار

دکتر محمد رمضانیان

4

استادیار

دکتر غلامرضا شیرانی

5

استادیار

دکتر حسین حیدر

6

استادیار

دکتر عباس کریمی

7

استادیار

دکتر فرنوش محمدی

8

استادیار

دکتر مهرنوش مومنی روچی

9

استادیار

دکتر امیرجلال عباسی

10

استادیار

دکتر رضا شریفی

11

استادیار

دکتر سید علیرضا پرهیز

12

دانشیار

دکتر عطا قراجه ای

13

استادیار دکتر نغمه بهرامی 14