مشخصات مدیر گروهمدیر گروه: دکتر کاظم آشفته یزدی، متخصص اندو، دانشیار