مشخصات گروه آموزشی اندودنتیکس

مدیر گروه: دکتر شعله غبرائی

معاون گروه: دکتر فرزانه افخمی جدی

سرپرست تخصصی گروه: دکتر بهنام بوالهری

تعداد اعضای هیات علمی: 16 نفر

سال تاسیس: 1345

محل استقرار در دانشکده: طبقه چهارم شرقی

زمان ارائه خدمات: 8:30 لغایت 12

شماره تلفن پذیرش: 88351173