ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر کاظم آشفته یزدی  استاد
۲ دکتر محمدرضا شریفیان  دانشیار (سرپرست تخصصی)
۳ دکتر بهنام بوالهری دانشیار
۴ دکتر صدیقه خدمت استاد (معاون پژوهشی گروه)
۵ دکتر حسن رزمی استاد (مدیر گروه)
 ۶ دکتر عبداله قربان زاده دانشیار
 ۷ دکتر محمدسعید شیخ رضایی دانشیار
 ۸ دکتر محمدحسین نکوفر دانشیار
 ۹ دکتر شعله غبرائی دانشیار (معاون آموزشی گروه)
۱۰ دکتر نوشین شکوهی نژاد استاد
۱۱ دکتر مهرفام خوشخونژاد استادیار
۱۲ دکتر پگاه صراف استادیار
 ۱۳  دکتر نغمه معراجی استادیار (معاون بین الملل گروه)
 ۱۴ دکتر محسن امین سبحانی  دانشیار
 ۱۵ دکتر بابک فرزانه استادیار
 ۱۶ دکتر مجید عجمی استادیار