اعضای هیئت علمی گروه آموزشی اندودانتیکس

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر محمدرضا شریفیان  دانشیار (سرپرست تخصصی گروه)
۲
دکتر بهنام بوالهری دانشیار
۳
دکتر صدیقه خدمت استاد (معاون پژوهشی گروه)
۴
دکتر حسن رزمی استاد (مدیر گروه)
۵
دکتر عبداله قربان زاده دانشیار
۶
دکتر محمدسعید شیخ رضایی دانشیار
۷
دکتر محمدحسین نکوفر دانشیار
۸
دکتر شعله غبرائی دانشیار (معاون آموزشی گروه)
۹
دکتر نوشین شکوهی نژاد استاد
۱۰
دکتر مهرفام خوشخونژاد استادیار
۱۱
دکتر پگاه صراف استادیار
۱۲
 دکتر نغمه معراجی استادیار (معاون بین الملل گروه)
۱۳
دکتر آیدین صورتگر استادیار
۱۴
دکتر فاطمه دیباجی استادیار پردیس بین الملل
۱۵ دکتر فرزانه افخمی دانشیار (رئیس بخش اندودانتیکس پردیس بین الملل)
۱۶  دکتر فاطمه محمدیان استادیار پردیس بین الملل 
۱۷
 دکتر سلما پیرمؤذن استادیار پردیس بین الملل