(دانشیار (مدیر گروه

دکتر کاظم آشفته یزدی

1

دانشیار

دکتر محمد سعید شیخ رضایی

2

استاد

دکتر حسن رزمی

3

استاد

دکتر صدیقه خدمت

4

دانشیار
(سرپرست تخصصی)

دکتر محمدرضا شریفیان

5

دانشیار

دکتر نوشین شکوهی نژاد

6

استادیار

دکتر عبدالله قربان زاده

7

دانشیار

دکتر بهنام بوالهری

8

دانشیار

دکتر محمد حسین نکوفر

9

استادیار

دکتر شعله غبرائی

10

استادیار

دکتر محسن امین سبحانی

11

استادیار

دکتر مهرفام خوشخونژاد

12


استادیار

دکتر نغمه معراجی

13


استادیار

دکتر پگاه صراف

14

استادیار

دکتربابک فرزانه

15