ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر کاظم آشفته یزدی  دانشیار (مدیر گروه)
۲ دکتر محمدرضا شریفیان  دانشیار (سرپرست تخصصی)
۳ دکتر بهنام بوالهری دانشیار (معاون گروه)
۴ دکتر صدیقه خدمت استاد
۵ دکتر حسن رزمی استاد
 ۶ دکتر عبداله قربان زاده استادیار
 ۷ دکتر محمدسعید شیخ رضایی دانشیار
 ۸ دکتر محمدحسین نکوفر دانشیار
 ۹ دکتر شعله غبرائی استادیار
۱۰ دکتر نوشین شکوهی نژاد دانشیار
۱۱ دکتر مهرفام خوشخونژاد استادیار
۱۲ دکتر پگاه صراف استادیار
 ۱۳  دکتر نغمه معراجی استادیار (معاون بین الملل گروه)
 ۱۴ دکتر محسن امین سبحانی  دانشیار
 ۱۵ دکتر بابک فرزانه استادیار
 ۱۶ دکتر مجید عجمی استادیار