مشخصات گروه آموزشی اندودانتیکس

مدیر گروه: دکتر کاظم آشفته یزدی

معاون گروه: دکتر بهنام بوالهری

سرپرست تخصصی گروه: دکتر محمدرضا شریفیان

تعداد اعضای هیات علمی: 16 نفر

سال تاسیس: 1345

محل استقرار در دانشکده: طبقه جهارم شرقی

زمان ارائه خدمات: 12_30/8

شماره تلفن پذیرش: 88351173