زمان ارائه خدمات درمانی بخش و نوع درمان های قابل ارائه


در این بخش دروس دانشجویان در مقاطع دکتری و دورده پس از دکتری شامل واحدهای نظری و عملی میباشد که توسط اعضای هیات علمی گروه به دانشجویان و دستاران تخصصی آموزش داده میشود. علاوه بر آن در ابعاد درمانی بیماران توسط دانشجویان تحت نظارت اعضای هیات علمی مداوا میشوند. پذیرش بیمار ابتدا از طریق بخش تشخیص بیماریهای دهان انجام میگردد و سپس توسط کادر هیات علمی بخش، بیماران متناسب با نیازهای آموزشی و پژوهشی انتخاب و جهت درمان به دانشجو و دستیاران تخصصی معرفی میشوند.

درمان های قابل ارائه در بخش تخصصی


درمان کانال ریشه موارد پیچیده
درمان های مجدد کانال ریشه
درمان کانال ریشه بیماران با بیماری های سیستمیک خاص
درمان کانال ریشه بیماران مبتلا به بیماری های عفونی (ایدز و هپاتیت)
جراحی های اندودانتیک
درمان دندان های تروماتیزه
درمان موارد اندو-پریو
سفید کردن داخلی
Forced eruption
آپکسوژنزیز و آپکسیفیکیشن


معرفی کارهای خاص انجام شده در گروه


برگزاری کلینیکال سمینارهایی با حضور اعضاء گروه آموزشی اندودانتیکس و سایر گروه های آموزشی، دستیاران تخصصی و دانشجویان
برگزاری دوره های فشرده و کارگاه های آموزشی برای اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی اندودانتیکس