اعضای هیئت علمی بازنشسته

 ردیف نام  نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

دکتر یوشیا

 

 

رفوآ

  دکتر رفوآ

 

 

 ۲

 

 

 دکتر محمد

 

 

رمضانیان

 

 

استادیار

دکتر رمضانیان

 

 

۳

 

 

دکتر ابوالحسن 

 

 

مسگرزاده

 

 

 

دکتر مسگرزاده

 

 

۴

 

 

دکتر محمدکاظم

 

 

آقایی مظاهری

 

 

 

۵

 

 

دکتر فریدون

 

 

جمالی

  دکتر جمالی

 

 

۶

 

 

دکتر امیرحسین

 

 

فخرایی

  دکتر فخرایی

 

 

۷

 

 

دکتر ملک ابراهیم

 

 

دانشور

  دکتر دانشور

 

 

۸

 

 

دکتر سیدمهدی

 

 

جعفری

  دکتر جعفری

 

 

۹

 

 

 دکتر حسن

 

 

حسینی تودشکی

 

 

 دانشیار

دکتر تودشکی