ردیف نام  نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

دکتر یوشیا

 

 

رفوآ

  دکتر رفوآ

 

 

 ۲

 

 

 دکتر محمد

 

 

رمضانیان

 

 

استادیار

دکتر رمضانیان

 

 

۳

 

 

 دکتر حسن

 

 

حسینی تودشکی

 

 

 دانشیار

دکتر تودشکی