ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر مریم

 

 

سقازاده

 

 

استادیار

دکتر سقازاده