ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

 دکتر احمدرضا

 

 

طلایی پور

 

 

 استاد

دکتر طلایی پور