ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر ژاله

 

 

محمودیان

 

 

استاد

دکتر محمودیان

 

 

 ۲

 

 

دکتر علی 

 

 

کوثری

 

 

دانشیار

دکتر کوثری

 

 

 ۳

 

 

دکتر یحیی 

 

 

برادران نخجوانی

 

 

 دانشیار

دکتر نخجوانی

 

 

 ۴

 

 

دکتر مهدی 

 

 

قندهاری مطلق

 

 

دانشیار 

دکتر قندهاری

 

 

 ۵

 

 

دکتر قاسم

 

 

میقانی

 

 

 دانشیار

قاسم میقانی

 

 

 ۶

 

 

دکتر سیدجلال 

 

 

پورهاشمی

 

 

استاد

دکتر پورهاشمی