ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر ژاله

 

 

محمودیان

 

 

استاد

دکتر محمودیان

 

 

۲

 

 

دکتر علی 

 

 

کوثری

 

 

دانشیار

دکتر کوثری

 

 

۳

 

 

دکتر یحیی 

 

 

برادران نخجوانی

 

 

 دانشیار

دکتر نخجوانی

 

 

۴

 

 

دکتر مهدی 

 

 

قندهاری مطلق

 

 

دانشیار 

دکتر قندهاری

 

 

۵

 

 

دکتر قاسم

 

 

میقانی

 

 

 دانشیار

قاسم میقانی

 

 

۶

 

 

دکتر سیدجلال 

 

 

پورهاشمی

 

 

استاد

دکتر پورهاشمی

 

 

۷

 

 

دکتر حسین

 

 

افشار

 

 

استاد

دکتر افشار

 

 

۸

 

 

 دکتر مهدی

 

 

شهرابی

 

 

دانشیار

 دکتر شهرابی

 

 

۹ 

 

 

دکتر علیرضا

 

 

حیدری

 

 

دانشیار

دکتر حیدری