اساتید بازنشسته

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

 دکتر علویه

 

 

وحید

 

 

دانشیار

دکتر وحید

 

 

۲

 

 

 دکتر محمد

 

 

ضرابیان

 

 

 دانشیار

دکتر ضرابیان