اساتید بازنشسته

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

 دکتر علویه

 

 

وحید

 

 

دانشیار

دکتر وحید

 

 

۲

 

 

 دکتر محمد

 

 

ضرابیان

 

 

 دانشیار

دکتر ضرابیان

 

 

۳

 

 

مرحوم دکتر کاظم

 

 

آشفته یزدی

 

 

استاد

دکتر آشفته

 

 

 ۴

 

 

دکتر محمدرضا

 

 

شریفیان

 

 

 دانشیار

 دکتر شریفیان

 

 

۵

 

 

دکتر حسن  

 

 

رزمی

 

 

استاد

 دکتر رزمی

 

 

۶

 

 

دکتر عبداله

 

 

قربان زاده

 

 

دانشیار 

دکتر قربان زاده 

 

 

۷

 

 

دکتر محمدسعید 

 

 

شیخ رضایی

 

 

دانشیار 

دکتر شیخ رضایی