اساتید بازنشسته

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

 دکتر

 

 

تهی دست

 

 

۲

 

 

 دکتر مهناز

 

 

صاحب جمعی

 

 

استاد 

دکتر صاحب جمعی