اساتید بازنشسته

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱ 

 

 

دکتر زهرا 

 

 

تهی دست اکراد 

  دکتر تهی دست

 

 

۲

 

 

 دکتر مهناز

 

 

صاحب جمعی

 

 

استاد 

دکتر صاحب جمعی

 

 

۳

 

 

 دکتر فرزانه 

 

 

آقاحسینی

 

 

 استاد

دکتر آقاحسینی 

 

 

۴

 

 

دکتر شمس الملوک

 

 

نجفی

 

 

استاد

 دکتر نجفی