اساتید بازنشسته

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

 دکتر محمد

 

 

اسلامی

دکتر اسلامی

 

 

۲

 

 

 دکتر محمدرضا

 

 

خلیلی

    

 

 

۳ 

 

 

دکتر نصرت اله 

 

 

عشقیار

دکتر عشقیار