مدیر گروه: آقای دکتر بهمن سراج متخصص دندانپزشکی کودکان، دانشیار