اعضای هیئت علمی گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر بهمن سراج استاد
۲
دکتر مهدی شهرابی دانشیار (مدیر گروه)
۳
دکتر احمد جعفری قوام آبادی دانشیار
۴
دکتر علیرضا حیدری دانشیار (معاون آموزشی گروه)
۵
دکتر سارا قدیمی  دانشیار (معاون پژوهشی گروه)
۶
دکتر شهرام مشرفیان استادیار
۷
دکتر سعیده مختاری خوئی استادیار (سرپرست تخصصی گروه)
۸
دکتر راضیه خان محمدی استادیار
۹
دکتر علی بقالیان استادیار
۱۰
دکتر شبنم میلانی استادیار (معاون بین الملل گروه)
۱۱
دکتر دنیا علی نژاد استادیار
۱۲ دکتر روشنک منتظری هدشی  استادیار (رئیس بخش دندانپزشکی کودکان پردیس بین‌الملل)
۱۳ دکتر غزاله بنی ابراهیمی  استادیار (معاون آموزش عمومی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل) 
۱۴ دکتر الناز عسکری انارکی  استادیار پریس بین الملل 
۱۵ دکتر مرضیه صالحی شهرابی  استادیار پریس بین الملل