ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر حسین افشار استاد
۲ دکتر بهمن سراج دانشیار
۳ دکتر مهدی شهرابی دانشیار (مدیر گروه و سرپرست تخصصی)
۴ دکتر احمد جعفری قوام آبادی دانشیار
۵ دکتر علیرضا حیدری دانشیار (معاون گروه)
 ۶ دکتر سارا قدیمی  دانشیار (مسئول EDO دانشکده)
 ۷ دکتر شهرام مشرفیان استادیار
 ۸ دکتر سعیده مختاری خوئی استادیار
 ۹ دکتر راضیه خان محمدی استادیار
۱۰ دکتر علی بقالیان استادیار
۱۱ دکتر روشنک منتظری هدشی استادیار
۱۲  دکتر غزاله بنی ابراهیمی استادیار
۱۳  دکتر شبنم میلانی استادیار (معاون بین الملل گروه)
۱۴  دکتر دنیا علی نژاد استادیار