ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر فرشته بقایی نائینی دانشیار (مدیر گروه)
۲ دکتر صدیقه رهروتابان استادیار
۳ دکتر پویان امینی شکیب
استادیار (معاون بین الملل دانشکده)
۴ دکتر نازنین مهدوی استادیار (سرپرست تخصصی و معاون بین الملل گروه)
۵ دکتر منیر مرادزاده خیاوی دانشیار
 ۶ دکتر ندا کردونی خوزستانی استادیار
 ۷ دکتر سمیرا درخشان استادیار (معاون گروه)