دانشیار

دکترفرشته بقایی نائینی

1

استاد

دکتر نصرت الله عشقیار (بازنشسته)

2

استادیار

دکتر صدیقه رهرو تابان

3

استادیار

دکتر پویان امینی شکیب

4

استادیار

دکتر نازنین مهدوی

5

دانشیار
دکترمنیر مرادزاده خیاوی
6