ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر فرشته بقایی نائینی استاد
۲ دکتر صدیقه رهروتابان استادیار
۳ دکتر پویان امینی شکیب
دانشیار (معاون بین الملل دانشکده)
۴ دکتر نازنین مهدوی

استادیار (مدیر گروه، سرپرست تخصصی و

معاون بین الملل گروه)

۵ دکتر منیر مرادزاده خیاوی دانشیار
 ۶ دکتر ندا کردونی خوزستانی استادیار
 ۷ دکتر سمیرا درخشان استادیار (معاون گروه)