مدیر گروه: دکتر فرشته بقایی


معاون گروه: دکترصدیقه رهرو تابان


سرپرست تخصصی: دکتر پویان امینی شکیب


تعداد اعضای هیات علمی: 5 نفر


سال تاسیس گروه: 1347


محل استقرار در دانشکده: طبقه اول شرقی


زمان ارائه خدمات: 16_7