فعالیت های گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت

هدف گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت توسعه و گسترش علم دندانپزشکی و به ویژه رشته آسیب شناسی دهان در ایران و جهان میباشد. کاهش تعداد، شدت و آثار بیماریهای دهان و دندان در سطح ملی از جمله سایر اهداف گروه است. همچنین اجرا و کمک به اجرای تحقیقات دندانپزشکی (به خصوص تحقیقا پایه) از جمله اهداف این گروه میباشد.
رسالت گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران آموزش درس آسیب شناسی دهان با کیفیت بالا به دانشجویان ایرانی، بسط و گسترش علم آسیب شناسی دهان، تلاش در جهت شناخت علل بیماریهای حفره دهان در ایران و سعی در ارتقا سطح کیفیت زندگی هموطنان از طریق مشارکت در آمزش دندانپزشکان با دانش و ورزیده می باشد.