ترمیمی

ردیف

نام                

نام  خانوادگی      

سمت  دانشگاهی 

  عکس

1

دکترایوب


پهلوان


دانشیار (بازنشسته)


         دکتر پهلوان       

2

دکتر  اسماعیل 

یاسینیاستاد

 

دکتر پهلوان

3
دکتر منصوره

میرزایی (نماینده پژوهشی)


دانشیار

دکتر میرزایی

4

دکتر سکینه

آرامی

استادیار (بازنشسته)

 دکتر آرامی

5

دکتر معصومه
حسنی  طباطبایی

       (مدیر گروه)

 

دانشیار

 دکتر طباطبایی

6

دکتر حمید

کرمانشاه (سرپرست تخصصی)

دانشیار  dr kermanshah

7

دکتر لادن

رنجبر عمرانی
(معاون گروه)

استادیار

 دکتر عمرانی

 8

 دکتر مهدی

 عباسی

 استادیار

 دکتر عباسی

 9

 


دکتر فریبا
متوسلیان


 استادیار

dr golkar

10


دکتر زهره


مرادی


استادیار

11

دکتر الهام

احمدی

استادیار

12

 دکتر سارا

ولی زاده

استادیار