اعضای هئیت علمی گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر حمید 

 

 

کرمانشاه

 

 

دانشیار 

دکتر کرمانشاه

 

 

۲

 

 

دکتر لادن 

 

 

رنجبر عمرانی

 

 

دانشیار

(مدیر گروه)

دکتر عمرانی

 

 

۳

 

 

دکتر مهدی 

 

 

عباسی

 

 

استادیار

(سپرست تخصصی)

دکتر مهدی عباسی

 

 

۵

 

 

دکتر زهره 

 

 

مرادی

 

 

 دانشیار

(معاون آموزشی گروه)

دکتر مرادی

 

 

۶

 

 

 دکتر فریبا

 

 

متوسلیان

 

 

استادیار

(معاون بین الملل گروه)

دکتر متوسلیان

 

 

۷

 

 

دکتر الهام

 

 

احمدی 

 

 

استادیار

دکتر احمدی

 

 

۸

 

 

دکتر سارا 

 

 

ولی زاده

 

 

استادیار

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر ولی زاده

 

 

۹

 

 

دکتر حسین

 

 

خرسندیان

 

 

استادیار

دکتر خرسندیان

 

 

۱۰

 

 

 

دکتر صدیقه السادات

 

 

هاشمی کمانگر

دانشیار

(رئیس بخش ترمیمی پردیس بین الملل و مسئول آموزش مجازی دانشکده دندانپزشکی)

دکتر هاشمی

 

 

۱۱

 

 

 

دکتر مرضیه 

 

 

روحانی نسب

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکتر روحانی نسب

 

 

۱۲

 

 

دکتر سیمین

 

 

برنگی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکتر برنگی