اعضای هیئت علمی پروتزهای دندانی

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر فریده

 

 

گرامی پناه

 

 

استاد 

دکتر گرامی پناه

 

 

۲

 

 

دکتر سوسن

 

 

میرمحمدرضائی

 

 

دانشیار 

دکتر میرمحمدرضایی

 

 

۳

 

 

دکتر سید مجید

 

 

صاحبی

 

 

استادیار

دکتر صاحبی

 

 

۴

 

 

 دکتر سعید

 

 

نوکار

 

 

دانشیار

(مدیر گره)

دکتر نوکار

 

 

۵

 

 

 دکتر محمدرضا 

 

 

حاجی محمودی

 

 

استادیار

دکتر حاجی محمودی

 

 

۶

 

 

دکتر حکیمه

 

 

سیادت

 

 

استاد 

دکتر سیادت

 

 

۷

 

 

دکتر حسینعلی

 

 

ماهگلی

 

 دانشیار

(رئیس آموزشکده کاردانی پروتزهای دندانی)

دکتر ماهگلی

 

 

۸

 

 

 دکتر حمید 

 

 

 

جلالی 

 

 

 

  دانشیار

دکتر جلالی

 

 

۹

 

 

دکتر فاطمه (فرزانه)

 

 

فرید

 

 

 دانشیار

(سرپرست تخصصی و معاون بین‌الملل گروه)

دکتر فرید

 

 

۱۰

 

 

  دکتر مرضیه

 

 

علی خاصی حبیب آبادی 

 

 

استاد  
دکتر علی خاصی

 

 

۱۱

 

 

دکتر سمیه

 

 

ذیقمی

 

 

دانشیار

دکتر ذیقمی

 

 

۱۲

 

 

دکتر مهران

 

 

بهرامی

 

 

دانشیار

دکتر مهران بهرامی

 

 

۱۳

 

 

 دکتر صفورا

 

 

قدسی

 

 

دانشیار

دکتر قدسی

 

 

۱۴

 

 

دکتر اعظم السادات

 

 

مصطفوی

 

 

 دانشیار

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر مصطفوی

 

  

۱۵

 

  

 

دکتر سمیه 

 

 

الهیاری چرودی

 

 

استادیار 


 

 

۱۶

 

 

دکتر فائزه

 

 

عطری 

 

 

 

 دانشیار

دکتر عطری

 

 

۱۷

 

 

دکتر سمیه

 

 

نیاکان 

 

استادیار

(معاون دانشجویی، فرهنگی واجتماعی دانشکده، معاون آموزشی گروه و مسئول فلوشیپ گروه)

خانم دکتر نیاکان

 

 

۱۸

 

 

دکتر مهسا

 

 

مهاجری

 

 

استادیار

User 

 

 

۱۹

 

 

دکتر نگین

 

 

یعقوبی

 

 

استادیار

User 

 

 

۲۰

 

 

دکتر ساره

 

 

حبیب‌زاده

 

 

 

 دانشیار پردیس بین الملل

دکتر حبیب زاده

 

 

۲۱

 

 

دکتر حسن

 

 

اذان گوخیاوی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

(رئیس بخش پروتزهای دندانی پردیس بین الملل)

دکتر حسن زاده

 

 

۲۲

 

 

دکتر مهناز

 

 

ارشد

 

 

دانشیار پردیس بین الملل

دکتر ارشد

 

 

۲۳

 

 

دکتر رضوانه سادات

 

 

غضنفری هاشمی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکتر غضنفری

 

 

۲۴

 

 

دکتر سیده نرگس

 

 

عامری الحسینی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکتر عامری

 

 

۲۵

 

 

دکتر محیا

 

 

 

حسن زاده

 

 

استادیار پردیس بین الملل
تاریخ بروزرسانی : ۹ مهر ۱۴۰۲ ۰۸:۵۷