اعضای هیئت علمی پروتزهای دندانی

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر فریده

 

 

گرامی پناه

 

 

استاد 

دکتر گرامی پناه

 

 

۲

 

 

دکتر حبیب 

 

 

حاجی میرآقا

 

 

استادیار

دکتر حاجی میرآقا

 

 

۳

 

 

 دکتر سیمیندخت

 

 

زراتی

 

 

استادیار

دکتر زراتی

 

 

۴

 

 

دکتر سوسن

 

 

میرمحمدرضائی

 

 

دانشیار 

دکتر میرمحمدرضایی

 

 

۵

 

 

 دکتر سید مجید

 

 

صاحبی

 

 

استادیار

دکتر صاحبی

 

 

۶

 

 

دکتر سعید

 

 

نوکار

 

 

دانشیار

 
دکتر نوکار

 

 

۷

 

 

دکتر مریم

 

 

معماریان

 

 

دانشیار

دکتر معماریان

 

 

۸

 

 

 دکتر محمدرضا

 

 

حاجی محمودی

 

 

استادیار

دکتر حاجی محمودی

 

 

۹

 

 

دکتر حکیمه

 

 

سیادت

 

 

استاد 

دکتر سیادت

 

 

۱۰

 

 

دکتر حسینعلی

 

 

ماهگلی

 

 

استادیار

دکتر ماهگلی

 

 

۱۱

 

 

 دکتر حمید

 

 

جلالی

 

 

استادیار
(مدیر گروه)

دکتر جلالی

 

 

۱۲

 

 

دکتر لیلا

 

 

صدیق پور حسن کیاده

 

 

دانشیار 

دکتر صدیق پور

 

 

۱۳

 

 

دکتر فاطمه (فرزانه)

 

 

فرید

 

 

استادیار

(معاون بین‌الملل گروه)

دکتر فرید

 

 

۱۴

 

 

 دکتر مرضیه

 

 

علی خاصی حبیب آبادی

 

استاد

(معاون پژوهشی دانشکده)

دکتر علی خاصی

 

 

۱۵

 

 

دکتر سمیه

 

 

ذیقمی

 

 

دانشیار

(سرپرست تخصصی گروه)

دکتر ذیقمی

 

 

۱۶

 

 

دكتر مهران

 

 

بهرامی 

 

 

استادیار 

دکتر مهران بهرامی

 

  

۱۷

 

  

 

 دکتر صفورا

 

 

قدسی

 

 

دانشیار

دکتر قدسی

 

 

۱۸

 

 

دکتر اعظم السادات

 

 

 مصطفوی

 

 

 

استادیار

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر مصطفوی

 

 

۱۹

 

 

دکتر سمیه 

 

 

الهیاری چرودی

 

 

استادیار 

 

 

 

۲۰

 

 

دکتر فائزه

 

 

عطری

 

 

استادیار

(معاون آموزشی گروه)

دکتر عطری

 

 

۲۱

 

 

دکتر سمیه

 

 

نیاکان

 

 

استادیار

خانم دکتر نیاکان

 

 

۲۲

 

 

دکتر ساره

 

 

حبیب‌زاده

 

 دانشیار

(رئیس بخش پروتزهای دندانی پردیس بین الملل)

دکتر حبیب زاده

 

 

۲۳

 

 

دکتر حسن

 

 

اذان گوخیاوی

 

 

استادیار پردیس بین الملل 

دکتر حسن زاده

 

 

۲۴

 

 

دکتر مهناز

 

 

ارشد

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکتر ارشد

 

 

۲۵

 

 

دکتر سیده نرگس

 

 

عامری الحسینی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکتر عامری

 

 

۲۶

 

 

دکتر رضوانه سادات

 

 

غضنفری هاشمی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکتر غضنفری


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۰۰