اعضای هیئت علمی پروتزهای دندانی

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر فریده

 

 

گرامی پناه

 

 

استاد

(سرپرست تخصصی)

دکتر گرامی پناه

 

 

 ۲

 

 

دکتر حبیب 

 

 

حاجی میرآقا

 

 

استادیار

دکتر حاجی میرآقا

 

 

۳

 

 

 دکتر سیمیندخت

 

 

زراتی

 

 

استادیار

دکتر زراتی

 

 

۴

 

 

دکتر سوسن 

 

 

میرمحمدرضائی

 

 

دانشیار 

دکتر میرمحمدرضایی

 

 

۵

 

 

دکتر عباس 

 

 

آذری

 

 

دانشیار

دکتر آذری

 

 

 ۶

 

 

 دکتر سید مجید

 

 

صاحبی

 

 

استادیار

دکتر صاحبی

 

 

۷

 

 

دکتر سعید 

 

 

نوکار

 

 

دانشیار

 
دکتر نوکار

 

 

۸

 

 

دکتر مریم

 

 

معماریان

 

 

دانشیار

دکتر معماریان

 

 

۹

 

 

دکتر محمود 

 

 

کاظمی

 

 

 استادیار

دکتر کاظمی

 

 

۱۰

 

 

 دکتر محمدرضا

 

 

حاجی محمودی

 

 

استادیار

دکتر حاجی محمودی

 

 

۱۱

 

 

 دکتر سکینه خاتون

 

 

نیکزاد جمنانی

 

 

دانشیار

دکتر نیکزاد

 

 

۱۲

 

 

دکتر حکیمه 

 

 

سیادت

 

 

استاد

(معاون آموزشی دانشکده)

دکتر سیادت

 

 

۱۳

 

 

دکتر حسینعلی

 

 

ماهگلی

 

 

استادیار

دکتر ماهگلی

 

 

۱۴

 

 

 دکتر حمید

 

 

جلالی

 

 

استادیار
(مدیر گروه)

دکتر جلالی

 

 

۱۵

 

 

دکتر لیلا 

 

 

صدیق پور حسن کیاده

 

 

دانشیار

(معاون بین الملل گروه)

دکتر صدیق پور

 

 

۱۶

 

 

دکتر فرزانه 

 

 

فرید

 

 

استادیار

دکتر فرید

 

 

۱۷

 

 

 دکتر مرضیه

 

 

علی خاصی حبیب آبادی

 

استاد

(معاون پژوهشی دانشکده)

دکتر علی خاصی

 

 

۱۸

 

 

 دکتر صفورا

 

 

قدسی

 

 

دانشیار

(معاون گروه)

دکتر قدسی

 

 

۱۹

 

 

دکتر سمیه 

 

 

ذیقمی

 

 

دانشیار

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر ذیقمی

 

  

 ۲۰

 

  

 

دکتر اعظم السادات

 

 

مصطفوی

 

 

استادیار 

دکتر مصطفوی

 

 

۲۱

 

 

دکتر مهران 

 

 

بهرامی

 

 

استادیار

دکتر مهران بهرامی

 

 

۲۲

 

 

 دکتر نیکفام

 

 

خوشخونژاد

 

 

استادیار

دکتر خوشخونژاد

 

 

۲۳

 

 

دکتر فائزه

 

 

عطری

 

 

استادیار

دکتر عطری


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۲۰