زیست مواد دندانی

ردیف

نام

نام   خانوادگی

سمت  دانشگاهی 

عکس

1

دکتر طاهره 

 

جعفر زاده کاشی 

(سرپرست تخصصی)

دانشیار

 جعفرزاده

2

دکتر سیما 

شهابی

استاد

 shahabiii

3

دکتر تبسم

هوشمند

(مدیر گروه)

 دانشیار

 dr.hoshmand

4

دکتر  فرهاد 

شفیعی
(نماینده شورای پژوهشی)

استادیار

         dr,shafiei

 5

 دکتر مرجان

 بهروزی بخش

 استادیار

 
 

6

 

دکتر رضا

 

مسائلی

 استادیار