اعضای هیئت علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 
 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱ 

 

 

 

دکتر محمدرضا 

 

 

خامی

 

 

استاد

دکتر خامی

 

 

۲

 

 

دکتر افسانه

 

 

پاکدامن

 

 

دانشیار

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر پاکدامن

 

 

۳

 

 

 دکتر سیمین زهرا

 

 

محبی

 

 استاد

(مدیر گروه)

دکتر محبی

 

 

۴

 

 

دکتر رضا

 

 

یزدانی

 

استاد

(رئیس دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل)

دکتر یزدانی

 

 

۵

 

 

دکتر سمانه

 

 

رازقی

 

 

دانشیار

(معاون آموزشی گروه)

دکتر رازقی

 

 

۶

 

 

 دکتر حسین

 

 

حصاری

 

 

 دانشیار

(معاون بین‌الملل گروه)

دکتر حصاری

 

 

۷

 

 

دکتر کتایون

 

 

سرگران

 

 

دانشیار

(سرپرست تخصصی)

دکتر سرگران

 

 

 ۸

 

 

 

دکتر احمدرضا 

 

 

شمشیری

 

استادیار 

(معاون اداری - مالی دانشکده)

دکتر شمشیری

 

 

۹

 

 

دکتر مهدیا

 

 

غلامی

 

 دانشیار

(رئیس بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی پردیس بین‌الملل)

دکتر غلامی

 

 

۱۰

 

 

پروفسور هیکی

 

 

مورتوما

 

 

Visiting Professor

پروفسور مورتوما