اعضای هیت علمی گروه آموزشی اندو دانتیکس

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

 ۱

 

 

 دکتر کاظم 

 

 

آشفته یزدی

 

 

دانشیار

(مدیر گروه)

دکتر آشفته

 

 

۲ 

 

 

دکتر محمدرضا 

 

 

شریفیان

 

 

دانشیار

(سرپرست تخصصی)

دکتر شریفیان

 

 

۳

 

 

دکتر بهنام 

 

 

بوالهری

 

 

دانشیار

دکتر بوالهری

 

 

۴

 

 

دکتر صدیقه

 

 

خدمت

 

 

استاد

دکتر خدمت

 

 

 ۵

 

 

دکتر حسن 

 

 

رزمی

 

 

استاد

دکتر رزمی

 

 

۶

 

 

 دکتر عبداله

 

 

قربان زاده

 

 

استادیار

دکتر قربان زاده

 

 

۷

 

 

دکتر محمدسعید 

 

 

شیخ رضایی

 

 

دانشیار

(معاون پژوهشی)

دکتر شیخ رضایی

 

 

۸

 

 

 دکتر محمدحسین

 

 

نکوفر

 

 

دانشیار

دکتر نکوفر1

 

 

۹

 

 

دکتر شعله 

 

 

غبرائی

 

 

دانشیار

(معاون آموزشی)

دکتر شعله غبرائی

 

 

۱۰

 

 

دکتر نوشین 

 

 

شکوهی نژاد

 

 

دانشیار

دکتر شکوهی نژاد

 

 

۱۱

 

 

دکتر مهرفام 

 

 

خوشخونژاد

 

 

استادیار 

دکتر مهرفام خوشخونژاد

 

 

۱۲

 

 

 دکتر پگاه

 

 

صراف

 

 

استادیار 

دکتر صراف

 

 

۱۳

 

 

دکتر نغمه

 

 

معراجی

 

 

استادیار

(معاون بین الملل گروه)

دکتر معراجی

 

 

۱۴

 

 

دکتر محسن 

 

 

امین سبحانی

 

 

دانشیار

دکتر امین سبحانی

 

 

 ۱۵

 

 

 دکتر بابک

 

 

فرزانه

 

 

استادیار

دکتر فرزانه

 

 

۱۶

 

 

دکتر مجید 

 

 

عجمی

 

 

استادیار

دکتر عجمی

 

 

۱۷

 

 

دکتر مهسا

 

 

صبحی افشار

 

 

استادیار

دکتر افشار