اعضای هیت علمی گروه آموزشی اندو دانتیکس

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت دانشگاهی

عکس 

1

دکتر کاظم

آشفته یزدی

   دانشیار   (مدیر گروه)

دکتر آشفته

2

دکتر محمد رضا

شریفیان

دانشیار (سرپرست تخصصی)

 دکتر شریفیان

3

دکتر حسن

رزمی

استاد

 

4

دکتر صدیقه

خدمت

استاد

 دکتر خدمت

5

دکتر محمد سعید

شیخ رضایی

دانشیار

 دکتر شیخ رضایی

6

 
دکتر عبدالله


 

قربانزاده


 

استادیار


 

7

دکتر محمدحسین

نکوفر

دانشیار

 dr nekoofar

8

دکتر بهنام

بوالهری

دانشیار (معاون گروه)

9

 

دکتر نوشین

 

شکوهی نژاد

 

دانشیار

 

 gggg

 10


دکتر شعله 


غبرائی    

 
استادیار 

dr.ghabraii 

11

دکترمحسن

 امین سبحانی

دانشیار

 dr.aminsobhani 

 12

  دکترمهرفام

خوشخونژاد

 استادیار

 
 13

 

دکترنغمه

 

معراجی

 

استادیار

 
14  

دکترپگاه

 

صراف استادیار

 
15

دکتربابک


فرزانه

 
استادیار

 
16  

دکترمجید

 
عجمی

 استادیار