اعضای هیت علمی گروه آموزشی اندو دانتیکس

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر محمدرضا 

 

 

شریفیان

 

 

 دانشیار

دکتر شریفیان

 

 

۲

 

 

دکتر بهنام 

 

 

بوالهری

 

 

 استاد

(سرپرست تخصصی گروه) 

دکتر بوالهری

 

 

۳

 

 

دکتر صدیقه

 

 

خدمت

 

 

استاد

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر خدمت

 

 

۴

 

 

دکتر حسن 

 

 

رزمی

 

 

استاد

(مدیر گروه)

دکتر رزمی

 

 

۵

 

 

 دکتر عبداله

 

 

قربان زاده

 

 

دانشیار

دکتر قربان زاده

 

 

۶

 

 

دکتر محمدسعید 

 

 

شیخ رضایی

 

 

دانشیار 

دکتر شیخ رضایی

 

 

۷

 

 

 دکتر محمدحسین

 

 

نکوفر

 

 

دانشیار

دکتر نکوفر1

 

 

۸

 

 

دکتر شعله 

 

 

غبرائی

 

 

دانشیار

(معاون آموزشی گروه)

دکتر شعله غبرائی

 

 

۹

 

 

دکتر نوشین 

 

 

شکوهی نژاد

 

 

استاد

دکتر شکوهی نژاد

 

 

۱۰

 

 

دکتر مهرفام 

 

 

خوشخونژاد

 

 

استادیار 

دکتر مهرفام خوشخونژاد

 

 

۱۱

 

 

 دکتر پگاه

 

 

صراف

 

 

استادیار 

دکتر صراف

 

 

 ۱۲

 

 

 

دکتر آیدین

 

 

صورتگر

 

 

استادیار
آیدین صورتگر

 

 

۱۳

 

 

دکتر فاطمه

 

 

دیباجی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

(رئیس بخش اندودانتیکس پردیس بین الملل) 

دکتر فاطمه دیباجی

 

 

۱۴

 

 

دکتر فرزانه

 

 

افخمی جدی

 

 

 دانشیار

دکتر افخمی

 

 

۱۵دکتر مهسا صبحی افشار استادیار 

(معاون بین الملل گروه)

11

 

 

 ۱۶

 

 

دکتر فاطمه

 

 

محمدیان

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکتر فاطمه محمدیان

 

 

۱۷

 

 

 

دکتر سلما

 

 

پیرمؤذن

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکتر پیرموذن

 

 

۱۸

 

 

دکتر پروین

 

 

عالمی

 

 

استادیار پردیس بین الملل

دکت عالمی

 

 

۱۹

 

 

دکتر مریم

 

 

فربد

 

 

استادیار پردیس بین الملل 

00

 

 

۲۰

 

 

دکتر مریم

 

 

رضازاده سفیده

 

 

استادیار پردیس بین الملل 

0000