اعضای هیت علمی گروه آموزشی اندودنتیکس

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

دکتر بهنام 

 

 

بوالهری

 

 

 استاد

(سرپرست تخصصی گروه) 

دکتر بوالهری

 

 

۲

 

 

دکتر صدیقه

 

 

خدمت

 

 

استاد

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر خدمت

 

 

۳

 

 

 دکتر محمدحسین

 

 

نکوفر

 

دانشیار

(مدیر روابط بین الملل دانشگاه)

دکتر نکوفر1

 

 

۴

 

 

دکتر شعله 

 

 

غبرائی

 

 

دانشیار

(مدیر گروه)

دکتر شعله غبرائی

 

 

۵

 

 

دکتر نوشین 

 

 

شکوهی نژاد

 

 

استاد

دکتر شکوهی نژاد

 

 

۶

 

 

دکتر مهرفام 

 

 

خوشخونژاد

 

 

 دانشیار

دکتر مهرفام خوشخونژاد

 

 

۷

 

 

 دکتر پگاه

 

 

صراف

 

 

استادیار 

دکتر صراف

 

 

۸

 

 

 

دکتر سهیل 

 

 

 نیاورزی

 

 

استادیار
دکتر نیاورزی

 

 

۹

 

 

دکتر سیده فرانک

 

 

نوری رحیم آبادی

 

 

استادیار

User

 

 

۱۰

 

 

دکتر نازنین

 

 

چیت ساز

 

 

استادیار

 User

 

 

۱۱

 

 

دکتر فاطمه

 

 

حمیدزاده

 

 

استادیار

 User

 

 

۱۲

 

 

دکتر محمد

 

 

مروی صباغ

 

 

استادیار

 User

 

 

۱۳

 

 

دکتر هادی

 

 

اسدیان

 

 

استادیار

(معاون بین الملل گروه)

User 

 

 

۱۴

 

 

دکتر فاطمه

 

 

دیباجی

 

 

دانشیار پردیس بین الملل

(رئیس بخش اندودانتیکس پردیس بین الملل) 

دکتر فاطمه دیباجی

 

 

۱۵

 

 

دکتر فرزانه

 

 

افخمی جدی

 

 

 دانشیار (معاون آموزشی گروه)

دکتر افخمی

 

 

۱۶

 

 

 

دکتر آزاده

 

 

خردیار 

 

 

استادیار پردیس بین الملل
 User