اعضای هیئت علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت

 ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی عکس

 

 

۱

 

 

 دکتر آرش

 

 

منصوریان

 

 استاد

(معاون اداری و مالی دانشکده)

دکتر منصوریان

 

 

۲

 

 

دکتر شمس الملوک

 

 

نجفی

 

 

دانشیار (مدیر گروه)

دکتر نجفی

 

 

۳

 

 

 دکتر شیوا

 

 

شیرازیان

 

 

استادیار

(مسئول EDO دانشکده)

دکتر شیرازیان

 

 

۴

 

 

 دکتر سارا

 

 

 پورشهیدی

 

 

دانشیار
(معاون آموزشی دندانپزشکی عمومی دانشکده)

دکتر پورشهیدی

 

 

۵

 

 

 دکتر نرگس

 

 

قلیزاده

 

 

دانشیار

(معاون پژوهشی گروه)

دکتر قلی زاده

 

 

۶

 

 

 دکتر مهدیه السادات

 

 

موسوی

 

 

دانشیار

(سرپرست تخصصی گروه)

دکتر موسوی

 

 

۷

 

 

 دکتر نفیسه

 

 

شیخ بهائی

 

 

استادیار

(معاون آموزشی گروه)

دکتر شیخ بهائی

 

 

۸

 

 

دکتر ارغوان

 

 

تنکابنی

 

 

استادیار 

دکتر تنکابنی

 

 

۹

 

 

 دکتر سهیلا

 

 

مانی فر

 

 

 استادیار

دکتر مانی فر

 

 

۱۰

 

 

دکتر مریم

 

 

کوپائی

 

 

استادیار

(معاون بین الملل گروه)

دکتر کوپائی

 

 

۱۱

 

 

دکتر مینا

 

 

خیام زاده

 

استادیار
( رئیس بخش 
بیماری‌های دهان، فک و صورت پردیس بین الملل)

دکتر خیام زاده

 

 

۱۲

 

 

دکتر پریسا

 

 

پیروزمند

 

 

استادیار پردیس بین الملل

پریسا پیروزمند