بیماریهای دهان

ردیف

            نام

نام خانوادگی    

سمت  دانشگاهی 

عکس

1

دکتر  آرش

منصوریان

 

دانشیار

 دکتر منصوریان11

2

دکتر  فرزانه

  آقا حسینی     

استاد(مدیر گروه)

    دکتر آقاحسینی 

3

دکتر مهناز 

صاحب جمعی   

استاد(بازنشسته)

 دکتر صاحب جمعی

 4

 دکتر شیوا

 شیرازیان

دانشیار

 دکتر شیرازیان

5

 دکتر شمس الملوک

 نجفی

  دانشیار

 dr najafi

6

دکتر مهدیه سادات

موسوی

استادیار

 

 7

دکتر سارا

پورشهیدی

دانشیار

 

8

دکتر نرگس

قلیزاده

دانشیار

dr gholizade  

9

دکتر سهیلا

مانی فر

استادیار

 

10

دکتر مریم

کوپائی

استادیار

dr kopaei  
11  دکتر ارغوان
تنکابنی
 استادیار