دندانپزشکی کودکان

ردیف

نام

نام خانوادگی 

سمت  دانشگاهی

عکس    

1

دکتر مهدی

قندهاری مطلق 

دانشیار( بازنشسته)

 دکتر قندهاری

2

دکتر سید  جلال   

پور هاشمی

استاد

 دکتر پور هاشمی

3

دکتر حسین

افشار

دانشیار

 دکتر افشار

4

دکتر یحیی

براداران  نخجوانی       

دانشیار (بازنشسته)

 دکتر برادران نخجوانی

5

دکتر مهدی

شهرابی

دانشیار

 شهرابی

6

دکتر بهمن

سراج

دانشیار (مدیر گروه)

 دکتر سراج

7

دکتر قاسم

میقانی

استادیار (بازنشسته)

 دکتر میقانی

8

دکتر سارا

قدیمی

دانشیار (سرپرست تخصصی)

 دکتر قدیمی

 9

دکتر علیرضا

 حیدری

 استادیار (معاون گروه)

 

 dr heidari

 10 دکتر شهرام
مشرفیان
استادیار
dr mosharafian  
11
دکتر شبنم
 میلانی استادیار
dr milani  
 12 دکتر راضیه
خان محمدی
استادیار
dr khan mohamadi  
13
دکتر علی
بقالیان
استادیار
dr baghalian  
14
دکتر سعیده
 مختاری استادیار
dr mokhtari  
15 دکتر
بنی ابراهیمی
استادیار
 dr baniebrahimi