اعضاء هیات علمی آموزشکده پروتز

 

 

 

 

دکترحسینعلی ماهگلی متخصص پروتزهای دندانی(مدیر گروه)

 

 

 

 

 

دکتر سمیه نیاکان - استادیار 

 

 

 

 

 

دکتر سمیه الهیاری - استادیار

 

 

 

 

 

دکتر فائزه عطری - استادیار