اعضاء هیات علمی

دکترحسینعلی ماهگلی متخصص پروتزهای دندانی(مدیر گروه)

دکتر سمیه نیاکان - استادیار   

دکتر سمیه الهیاری - استادیار  

دکتر فائزه عطری - استادیار